TỔNG QUAN

  • Tổn thương tuyến thượng thận rất hay gặp
  • Đa số phát hiện tình cờ và được gọi là: các khối u tình cờ (incidentalomas)
  • UTTT tình cờ được định nghĩa là một khối> 1 cm được phát hiện trên các thăm khám hình ảnh/không có nghi ngờ bệnh tuyến thượng thận.
  • Hầu hết u tình cờ này là u tuyến lành tính ngay cả ở những bệnh nhân có khối u ác tính đã biết.
  • Đánh giá và quản lý các khối u thượng thận bằng cách chia thành:

+ Các tổn thương với các đặc điểm hình ảnh lành tính

+ Tổn thương không xác định 1-4 cm

+ Tổn thương không xác định> 4 cm