Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội tyển sinh lớp “chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau: