Để đăng kí online xin vui lòng Click chuột phải vào link sau đây: http://hpec.hmu.edu.vn/vn/tID1850_Dang-ky-hoi-thao.html