I. TỔNG QUAN
III. NỘI DUNG
1. Focal periphyseal edema (FOPE)
2. Hematopoietic marrow in the knee region
3. Ossification of the femoral condyles
4. Posterior metaphysal stripe
5.Avulsive cortical irregularity (cortical desmoid, Bufkin lesion, CD) 6. Dorsal defect of patella
7. Bipartite patella
8. Accessory high-signal intensity in the menisci
9. Fabella
IV. KẾT LUẬN

I. TỔNG QUAN
– Khớp gối trẻ em đang trong quá trình phát triển, chưa hoàn thiện
– Trong quá trình phát triển xuất hiện những vùng thay đổi, khác biệt về tín hiệu, cấu trúc có tính chất sinh lý trên MRI -> tạo bẫy CĐ nhầm bệnh lý