Bước 1: Chọn Computer. Mở ổ lưu trữ E và chọn Open để mở file đĩa CD

Bước 2: Chọn mở file CDViewer

Bước 3: Chọn mở file CDViewer.exe

Bước 4: chọn mở xem ảnh của từng bệnh nhân trong Worklist .