Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh tuyến vú cour FMC 12.2019 – dịch tiếng Việt

download:

https://drive.google.com/open?id=1JNYiQHRd1qu1mMZng2CEnW_4Ydz7TjPW