Anatomy and Anomalies of the Coronary artery at MSCT:

What the Radiologist  need to  know?

DR Nguyễn Tuấn Linh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện đại học Y Hà Nội