Phạm Thành Vũ

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2019-đến nay : Kĩ thuật viên tại Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2019-đến nay : Kĩ thuật viên tại Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội