Cử nhân

Nguyễn Văn Diệu

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2007-2010. Kỹ thuật hình ảnh - Đại học y tế Hải Dương
2020-2022. Cử nhân kỹ thuật hình ảnh - Đại học Y dược Huế

Quá trình công tác

2011- nay: KTV tại trung tâm CĐHA và CTĐQ bệnh viện đại học Y Hà Nội