Nguyễn Minh Thắng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2014-2017: Trường Cao đẳng y tế Hà Nội - 35 Đoàn Thị Điểm

Quá trình công tác

Từ 2020-2021: công tác tại Khoa xạ lồng ngực - Bệnh viện K.
Từ 2021 - đến nay: học tập và công tác tại Trung tâm CĐHA & CTĐQ - Bệnh viện Đại học y Hà Nội.