Cử nhân

Nguyễn Mạnh Cường

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

_2011_2012 học tại trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương
_2021_2023 học tại trường Đại học Y được Huế

Quá trình công tác

2012 đến nay công tác tại TT CĐHA & CTĐQ bệnh viện Đại học Y Hà Nội