Cử nhân

Bùi Văn Đoài

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương từ 2005 đến 2008
Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 2015 đến 2017

Quá trình công tác

2008 đến nay làm việc tại Trung Tâm CĐHA& CTĐQ bệnh viện đại học Y Hà Nội

Chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu

Kĩ thuật viên can thiệp mạch máu