Cử nhân

Bùi Thanh Hưng

KTV Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

- 2016-2019 : cử nhân cao đẳng truờng cao đẳng Y Tế Hà Nội

Quá trình công tác


- Từ năm 2021 -> nay : làm việc tại TT CDHA & CTDQ BV đại học Y Hà Nội