Cử nhân

Vũ Thị Thơm

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2003-2005: Điều dưỡng- Cao đẳng Y Phú Thọ
2013-2017: Cử nhân Điều dưỡng - Đại Học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2007-2018: Điều dưỡng - Công ty CP Nhựa Hà Nội
2018-2024: Điều dưỡng- Trung tâm CĐHA và CTĐQ- Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội