Trần Thị Ngọc Huyền

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2018 - 2021: học tại trường cao đẳng y dược Hà Nội
2022 - nay: học và làm việc tại trung tâm CDHA & CTDQ.

Quá trình công tác

2022- nay: điều dưỡng tại trung tâm CDHA & CTDQ