Cử nhân

Phạm Thị Huyền

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

Từ 2010-2012 học trung cấp quân y
Từ 2015-2017 học liên thông cử nhân điều dưỡng tại trường đại học Phenikaa

Quá trình công tác

2013 đến nay làm việc tại Bv đại học y hà nội