Nguyễn Thu Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2017 - 2020 : Điều dưỡng đa khoa tại Cao đẳng y tế Hải Dương
2020 - nay : làm việc tại TT Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang

Quá trình công tác

2017 - 2020 : Điều dưỡng đa khoa tại Cao đẳng y tế Hải Dương
2020 - nay : làm việc tại TT Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang