Cử nhân

Ngô Thị Bích Thảo

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

1998- 2001: Y sỹ đa khoa.
2008: Chuyển đổi điều dưỡng
2015- 2018: Liên thông cử nhân điều đưỡng tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2009- 2019: Bệnh viện giao thông vận tải TW
2020- nay: công tác tại Trung tâm CDHA&CTĐQ- Bệnh viện ĐHYHN