Cử nhân

Hoàng Thu Thuỷ

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2013-2017: học điều dưỡng tại Đại Học Đông Đô

Quá trình công tác

2017- Nay: TT CĐHA và CTĐQ bệnh viện Đại Học Y Hà Nội