Hà Kiều Trang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2013-2015 học tại Trường TC Y Tế Hải Dương
2018-2019 học tại Trường Cao Đẳng Y- Dược Hà Nội

Quá trình công tác

2020-2023 học viêc tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội
2023 đến nay làm việc tại bệnh viện Đại Học Y Hà Nội