Cử nhân

Đinh Thị Hương Giang

Điều dưỡng - Thư ký đánh máy

Quá trình đào tạo

2016-2020 cử nhân điều dưỡng trường đại học Đại Nam

Quá trình công tác

2015-12/2023 điều dưỡng khoa nội bệnh viện đại học YHN
Từ 12/2023 đến nay điều dưỡng tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang bệnh viện đại học YHN