GUIDELINE MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ NỐT MỜ PHỔI

BS Nguyễn Văn Quế – Khoa CĐHA BV ĐH Y Hà Nội