Hình ảnh các GS, BS của tổ chức chẩn đoán hình ảnh không biên giới (RAB) thăm quan tại khoa.