KTV đang hướng dẫn bệnh nhân chụp CLVT trên máy 6 dãy