Hình ảnh túi phình khổng lồ ĐM cảnh trong phải phát hiện trên phim chụp MSCT 128 lát của khoa.