Hình ảnh u vú phải lớn phát hiện trên phim chụp XQ tuyến vú.