KTV. Nguyễn Mạnh Cường
                                                                                                                  Bs. Mai Thế Cảnh