Bác sỹ nội trú

Trần Việt Hùng

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo:

2008-2014: Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Hà Nội.

2014-2017: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác:

2017-nay: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh (nay là trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp) – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chuyên môn sâu

Chẩn đoán hình ảnh thần kinh

Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình

Tham gia biên soạn:

“Tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị sỏi mật” – NXB Y học 2020

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Báo cáo hội nghị trong nước: 03 bài

Bài báo khoa học trong nước: 03 bài

Bài báo khoa học quốc tế: 03 bài

Khen thưởng

Không.