Thạc sỹ. Bác sĩ nội trú

Nguyễn Việt Dũng

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

+ Quá trình đào tạo:

2011-2017. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHY Hà Nội

2017-2020. Bác sĩ nội trú chuyên ngành CĐHA, ĐHY Hà Nội

+Quá trình công tác:

2020-nay: Bác sỹ CĐHA- BV ĐH Y Hà Nội

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản):

Không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 1 bài

Khen thưởng (Thời gian và tên giải thưởng)

Không