Thạc sĩ, BSNT

Nguyễn Thanh Vân Anh

Bác sỹ Trung tâm CĐHA và điện quang can thiệp - Bệnh viện đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

2013 - 2019: Bác sĩ đa khoa tại Học Viện Quân Y
2019 - 2022: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

2013 - 2019: Bác sĩ đa khoa tại Học Viện Quân Y
2019 - 2022: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội
2022 - nay: Làm việc tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - BV Đại học Y Hà Nội

Các công trình khoa học đã công bố

03 bài báo khoa học quốc tế:
1. Diagnostic performance of MRI perfusion and spectroscopy for brainstem glioma grading
( European Review for Medical and Pharmacological Sciences, DOI:10.26355/eurrev_202211_30145)
2. Phlebosclerotic colitis with long-term herbal medicine use
(Radiology Case Reports, DOI: 10.1016/j.radcr.2022.02.069)
3. Evaluation of Factors Influenced on the Effectiveness of Percutaneous Nephrolithotomy
(MED ARCH, DOI: 10.5455/medarh.2024.78.33-38)
01 bài báo khoa học trong nước:
Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư đường mật rốn gan
(Tạp chí y học Việt Nam, DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v506i2.1276)

 

Thành viên tổ chức

Hội điện quang và y học hạt nhân Việt Nam

Ngôn ngữ

Việt, Anh