Thạc sỹ- Bác sỹ nội trú

Mai Thị Quỳnh

Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình đào tạo:

2011-2017: Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Hà Nội.

2017-2020: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác:

Tháng 12/2020: Bác sĩ Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bài báo đã đăng, báo cáo hội nghị khoa học:

Số bài báo khoa học trong nước: 01 bài.