Thạc sỹ. Bác sỹ nội trú

Nguyễn Anh Tuấn

Tóm tắt sơ lược về quá trình đào tạo, quá trình công tác, các thành tích và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học nổi bật

2008-2014. Sinh viện hệ đa khoa, trường ĐHY HN

2014-2017. BSNT chuyên ngành CĐHA, ĐHY HN

2017-nay. Bác sĩ CĐHA BV ĐHY HN

Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Thống kê số lượng, tên cuốn sách, giáo trình, năm xuất bản ):

Không

Các công trình khoa học đã công bố (Thống kê số lượng bài đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế)

Số bài báo khoa học trong nước: 1 bài

Số bài báo cáo hội nghị trong nước: 1 bài