Bệnh nhân nộp giấy chỉ định và được hướng dẫn tại bàn đón tiếp